Log in
Start nu

Algemene voorwaarden

Laatste update: 18.06.2020

Introductie

De volgende algemene voorwaarden ("Voorwaarden") vormen een wettelijke overeenkomst tussen u ("u", "uw") en SumUp Payments Limited ("SumUp", "wij", "onze" of "ons") die uw gebruik regelt van onze verwerkingsprocessen van betalingen en andere diensten, onze mobiele applicatie ("App" of "Software") en elke versie van onze aanvaarding van de kaart-apparaten ("Terminal") (samen de "Diensten"). SumUp is een volledig geautoriseerde betaalinstelling („Payment Institution“) gereguleerd door de Financial Conduct Authority en is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht in Engeland en Wales met registratienummer 07836562 en met maatschappelijke zetel te 32 - 34 Great Marlborough St, Londen W1F 7JB, VK. Deze overeenkomst is verdeeld in drie delen: Deel een beschrijft alle voorwaarden die op uw gebruik van de Diensten van toepassing zijn. Deel twee beschrijft alle voorwaarden inzake de verwerking van betalingen in het kader van de Diensten. Deel drie bevat aanvullende juridische termen ter bepaling van de rechtsverhouding tussen u en ons. Om onze diensten te gebruiken moet u deze Voorwaarden volledig kunnen accepteren samen met ons privacybeleid ("Privacybeleid") en met aanvaarding van deze voorwaarden, bevestigt u dat u ons privacybeleid hebt gelezen, begrepen en aanvaard.

DEEL EEN - Verwerkingsservice voor winkeliers

Deel drie beschrijft alle bepalingen met betrekking tot onze diensten voor prepaidpassen.

1. Algemeen 1.1 Onze diensten stellen u in staat om betaalkaart transacties ("Transactie") voor uw klanten ("Kaarthouder") te aanvaarden in combinatie met het gebruik van uw compatibele mobiele apparaat, onze App en een Terminal (die niet nodig is voor manueel ingevoerde transacties). Wij bieden een bijgewerkte lijst van alle compatibele mobiele apparaten en de aanvaarde betaalkaarten aan op onze website. 1.2. U kunt gebruik maken van de diensten via een Terminal die door ons wordt geleverd of door handmatige invoer van de betaalkaart informatie. Wanneer u transacties via één van onze terminals wilt aannemen, zal deze terminal worden gebruikt om Transacties tussen de betaalkaart en onze servers te verwerken en te authoriseren. 1.3 Eventueel stellen wij u niet aan een kaart gebonden aanvullende diensten ter beschikking, die het u mogelijk maken om e-commerce betalingen te accepteren via een applicatie van een derde (een „partnerapplicatie“), bijv. door een mobiele app of een website, die door een partner (de „partner“) in het kader van een aparte zakelijke relatie tussen u en de partner worden gedaan. Mocht u uitsluitend e-commerce betalingen accepteren, dan zijn de in deze overeenkomst vastgelegde bepalingen met het oog op kaartenleestoestellen en methoden betreffende het voorleggen van een kaart door de betalende partij niet van toepassing. Wij zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de als bestanddeel van de partnerapplicatie geleverde betalingsdiensten. De functionaliteit van de partnerapplicatie of van andere diensten, die de partner aan u of aan de kaarthouders levert, vallen niet onder onze verantwoordelijkheid. Voor zover tussen u en de partner overeengekomen, kunnen wij kosten in rekening brengen, die naast onze transactiekosten ook een heffing in opdracht van de partner bevatten om de betalingen te innen, die u verschuldigd bent aan een partner in het kader van de met de partner aangegane zakelijke relatie (de „partnerheffing “). 1.4. Wij zullen alle gelden die volgen uit uw transacties aan ons crediteren en zullen bedragen aan u overmaken op uw bankrekening ("Uitbetaling") die onder deze Voorwaarden aan u verschuldigd zijn nadat we ze hebben ontvangen. Vóór elke Uitbetaling zullen we de toepasselijke vergoedingen ("Fees") aftrekken de bedragen voortkomende uit uw transacties. In het geval dat u een prijsplan selecteert ("Plan") betaalt u op elke toepassing terugkerende kosten op basis van het Plan dat u selecteert. Onze huidige Fees en plannen staan vermeld op onze website website. 1.4.1. Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren, verklaart u en verzoekt u aan ons dat wij gecombineerde tarieven mogen rekenen voor verschillende kaartproducten zoals in het tarievenschema staan weergegeven. 1.4.2. Wij zullen u toegang verstrekken tot uw rekeningafschriften. Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren, gaat u ermee akkoord dat wij informatie omtrent tarieven samenvoegen op basis van merk, wijze van gebruik, betaalmethode en de hoogte van de bijbehorende afwikkelingsvergoeding van de transactie, indien van toepassing. Deze gegevens worden voor u beschikbaar gemaakt op gezette tijden, ten minste eenmaal per maand en op een manier die het u mogelijk maakt om de informatie op te slaan en te reproduceren in ongewijzigde vorm. 1.5 Onze verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden zijn beperkt tot het verstrekken van een Account en de Diensten. We zullen alle redelijke middelen gebruiken om de Diensten vierentwintig (24) uur per dag, zeven (7) dagen per week, het hele jaar door aan u te leveren. Wij kunnen echter naar eigen goeddunken het leveren van de Diensten aan u opschorten, of de duur hiervan beperken, in verband met onderhoudswerkzaamheden of, indien opgedragen door de wet als u er niet in geslaagd heeft om te voldoen aan de materiële verplichtingen onder deze Voorwaarden, of indien een redelijk vermoeden van witwassen of financiering van terrorisme bestaat. 1.6. Wij bieden u een Omzetgeschiedenis en verdere systemen ter analyse, indien van toepassing. 1.7. We kunnen op elk moment de Diensten aanpassen of met onmiddellijke ingang wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. 1.8 Wij behouden ons het recht om een derde partij te benoemen om sommige of alle van onze verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden te vervullen. 2. SumUp Account 2.1 Om van de diensten van SumUp gebruik te kunnen maken dient u zich te registreren door middel van aanmelding voor een SumUp account ("Account"). U bevestigt dat alle door u aangeboden informatie over u en/of uw bedrijf geldig is op het moment van het aangaan van deze voorwaarden. Na het succesvol aanmelden ontvangt u een bevestigings e-mail naar uw primaire, geregistreerde e-mailadres. U mag slechts één (1)account openen, tenzij wij uitdrukkelijk de opening van aanvullende accounts of sub-accounts goedkeuren. U dient ervoor zorgen dat de gegevens gerelateerd aan uw Account altijd accuraat en up-to-date zijn. 2.2 U dient een accountnaam te gebruiken die overeenkomt met uw bedrijfsnaam. Deze naam dient volledig te zijn ingevuld zodat wij uw bedrijf kunnen identificeren. Daarnaast dient aan het account een telefoonnummer gekoppeld te zijn van uw bedrijf. De naam ter identificatie en het telefoonnummer kunnen verschijnen op het rekeningafschrift van de Kaarthouder. 2.3 Na het aanmaken van een account bij SumUp en de algemene voorwaarden te hebben aanvaard, kunnen wij als onderdeel van onze controle een creditcheck uitvoeren. Het kan tevens zo zijn dat wij nog verdere documentatie van u verzoeken zodat wij de nodige controles met betrekking tot uw identiteit kunnen uitvoeren in overeenstemming met de geldende Wwft (Wet tegen witwassen en financiering terrorisme). Wij handelen hierbij naar eigen discretie. Ook na de goedkeuring van het account behouden wij het recht om nieuwe controles uit te voeren. 2.4 De beslissing of uw identiteit naar behoren is geverifieerd volgens paragraaf 2.3 wordt geheel op basis van eigen goeddunken genomen. Totdat u succesvol bent geïdentificeerd en gecontroleerd door ons, vormen deze Voorwaarden een voorlopig akkoord dat u volledig bindt. Wij behouden het recht om onze diensten te beëindigen onder deze voorwaarden. Dit kunnen wij doen op enig moment gedurende deze periode. 2.5 Uw account zal worden geregistreerd op een van onze servers. We zullen een bedrag gelijk aan het bedrag dat wij aan u verschuldigd zjn apart houden, gescheiden van onze eigen gelden, echter tezamen met transacties ten behoeve van andere accounts. Dit op een andere bankrekening in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen. 2.6 Als uw SumUp account gedurende twee (2) jaar achtereenvolgend geen activiteit bevat, hebben wij het recht om uw account te sluiten. Alvorens sluiting zullen wij een melding sturen naar het bij ons geregistreerde e-mailadres. U heeft dan dertig (30) dagen om een verklaring te sturen dat u uw account wilt behouden. Eventueel nog openstaande fondsen zullen na sluiting worden behandeld volgens toepasselijke wetgeving en mogelijk ten behoeve komen van SumUp. 3. Beperkingen van het gebruik van de Diensten 3.1 Om onze diensten te gebruiken heeft u een compatibel mobiel apparaat (behalve voor 3G apparaten nodig en een internetverbinding, aan u geleverd door derden. Zulke derden kunnen u voor het gebruik van een mobiel apparaat en/of internetverbinding kosten in rekening brengen. U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van dergelijke kosten. 3.2 U bevestigt met het accepteren van deze voorwaarden dat u een natuurlijk persoon bent of een rechtspersoon vertegenwoordigt die alleen in de eigen commerciële of professionele belangen handelt. U wordt gemachtigd uw account te gebruiken in lahttps://www.americanexpress.com/nd van registratie en de door ons ondersteunde Europese landen. Wij verzoeken wel een notificatie van u te ontvangen bij gebruik in het buitenland. De natuurlijke persoon als accounthouder dient tenminste achttien (18) jaar oud te zijn. In het identificatieproces dient de leeftijd kenbaar gemaakt te worden. 3.3 Door het accepteren van deze voorwaarden gaat u ook akkoord met de zogenaamde netwerk regels ("Network Rules") zoals uiteengezet door de credit card organisaties, waaronder, maar niet beperkt tot: Visa, Mastercard en American Express (samen, "Card Schemes"). Deze regels kunnen bevatten dat sommige accounts een separate overeenkomst aangaan direct met een van onze acquirer bankpartners of Card Schemes. Dit is afhankelijk van de omvang van de transacties. In het geval u zo’n handelaar bent, zullen wij u op tijd een dergelijke overeenkomst aanbieden. Indien er een conflict is tussen deze voorwaarden en die van de acquirer, zullen die van de acquirer prevaleren. 3.4 Zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming door ons heeft u geen recht om Transacties betreffende goederen en/of diensten aan te nemen (i) die niet zijn bedoeld voor uw eigen rekening of worden verstrekt in opdracht van een derde partij; (ii) die niet worden voorzien in de normale uitoefening van uw bedrijfsactiviteiten zoals door ons geïdentificeerd; (iii) het accepteren van terugbetalingen van een eerder verleend krediet of een contante betaling die door u aan de Kaarthouder is gedaan; (iv) met betrekking tot of verbonden aan een illegale inhoud, (v) bevattende instructies voor het maken van wapens of springstoffen; (vi) die gerelateerd zijn aan alcohol of tabak, voor zover alcohol en tabak vertegenwoordigen de enige producten die door dit bedrijf, (vii) waarvan we redelijkerwijs geloven dat deze mogelijkerwijs een beschadiging van één van de Card Schemes of op onze reputatie toe kunnen dienen, (viii) die verboden zijn krachtens de wetten of regelingen die van toepassing zijn op u, aan de kaarthouder of voor een van uw producten of diensten die u verkoopt, (ix) transacties die zijn geaccepteerd onder een niet ondersteunde bedrijfssoort. Deze zijn te vinden op http://supportnl.sumup.com/. We zullen naar eigen discretie beslissen of uw gebruik van de diensten toe te schrijven is aan een van de bovenstaande producten of diensten en dus niet in overeenstemming met de voorwaarden wordt geacht. 3.5 Als u voorts een transactie probeert uit te voeren of daadwerkelijk uitvoert, waarvan wij geloven dat deze in strijd is met deze voorwaarden, de wet, of waarmee u ons, onze klanten of onze verwerkers aan schade blootstelt (inclusief, maar niet beperkt tot: fraude, merk- of reputatieschade, beschadiging van criminele handelingen) behouden wij het recht om de transactie te blokkeren, op te schorten of terug te roepen. Daarnaast zijn wij bevoegd tot sluiting of opschorting van uw Account over te gaan, de transactie te melden aan de desbetreffende autoriteiten, een schadevergoeding van u te eisen, u een administratieve boete van maximaal 200 euro in rekening te brengen. 4. Terminals & Software 4.1 U kunt onze Terminals kopen, leasen of lenen voor een aankoopprijs of lease termen zoals bepaald door ons van tijd tot tijd of zoals gepubliceerd op onze website

. Aparte voorwaarden kunnen van toepassing zijn voor de aankoop. 4.2 U kunt slechts één terminal per account te gebruiken. Op aanvraag kunnen wij u voorzien van een aantal terminals voor eventuele aanvullende rekeningen of sub-accounts. 4.3 Het is niet toegestaan een Terminal te verkopen, te verhuren, in licentie te geven of over te dragen aan een derde, noch het toestaan van het gebruik van de terminal door een derde partij. U bent ook niet toegestaan om de software of de hardware van de terminal te wijzigen op wat voor manier dan ook. U dient de terminal niet te gebruiken voor enig ander doel dan het aanvaarden van transacties. 4.4 Op verzoek van ons dient u de kaartlezer terug naar ons te sturen bij vervanging of indien u handelt in strijd met deze voorwaarden. In het geval dat u op eigen initiatief deze overeenkomst opzegt, zult u de terugkeer van de terminal op eigen kosten moeten verzorgen. 4.5 U zult alle applicatie-updates installeren om gebruik te blijven maken van de Diensten. 5. Uw verplichtingen 5.1 U kunt onder deze voorwaarden betalingen accepteren met uitsluitend Terminals die door ons aan u werden verstrekt. 5.2 U zult geen transacties accepteren waarbij de betaalkaart niet alle elementen die typerend zijn voor een betaalkaart bevat. Hieronder vallen transacties waar de betaalkaart lijkt te worden gemanipuleerd of beschadigd is, of wanneer de betaalkaart is verlopen. 5.3 Zonder onze toestemming kunt u geen minimum transactie bedrag instellen die hoger is dan EUR 1. 00 voor iedere Transactie. Bovendien zult u Kaarthouders voorzien van ten minste de gelijke voorwaarden als die u verstrekt aan klanten die contant betalen voor uw goederen en / of diensten en daarbij zult u Kaarthouders geen extra bedragen of toeslagen in rekening brengen. 5.4 U dient uw account en uw Transactiegeschiedenis in de gaten te houden, en eventueel voor terugbetaling aan de respectieve Kaarthouder zorgen in het geval van transacties die u niet had moeten ontvangen, e.g. een hoger bedrag dan de bedoeling was. 5.5 U dient ons te informeren betreffende eventuele wijzigingen van de informatie die u verstrekt ten tijde van het aangaan van deze Voorwaarden, met inbegrip van wijzigingen in de soort of de aard van uw bedrijf, veranderingen in het assortiment, de verkoop of verhuur van uw bedrijf of een andere verandering van eigenaar, elke wijziging van de rechtsvorm of de naam van uw bedrijf, wijzigingen van het adres of de bankgegevens van het bedrijf, een materiële negatieve verandering in uw financiële situatie en de veranderingen in de informatie die U heeft verstrekt in overeenstemming met de wetten tegen het witwassen en financiering van terrorisme. 5.6 U dient SumUp reclame materiaal dat u van ons ontvangt in het zicht op of rondom uw bedrijfspand te plaatsen. Dergelijk materiaal kan bevatten: stickers voor uw winkel, winkel of auto-venster met het SumUp-logo en/of logo van de kaartuitgevende partijen, of tekens of folders dat moet worden weergegeven door de kaartuitgevende partijen, wet of SumUp. 5.7 U dient aan de kaarthouder een op papier afgedrukte bevestiging van Transactie te voorzien, indien dit vereist is volgens relevante wetgeving of Card Scheme regelgeving. Daarnaast kunt u Kaarthouders voorzien van de optie (maar niet in plaats van een papieren ontvangstbewijs indien deze wettelijk verplicht is) om een ontvangstbewijs voor de transactie via e-mail of sms ontvangen. 5.8 U erkent dat u als enige verantwoordelijk bent om ervoor te zorgen dat uw account login gegevens veilig zijn voor andere personen, dat geen enkele gebruiker van de terminal de gegevensinvoer zal manipuleren en dat er geen ongeoorloofd gebruik zal worden gemaakt van uw account, terminals of van elke andere vertrouwelijke informatie in verband met het gebruik van de Diensten. Als u vermoedt of weet dat uw rekening is gebruikt zonder toestemming dient u ons onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, en/of uw wachtwoord te wijzigen via onze website. We zullen alle redelijke maatregelen nemen om onbevoegd gebruik van uw gegevens te voorkomen zodra we een dergelijke kennisgeving ontvangen. 5.9 U bent verplicht om te voldoen aan de toepasselijke bepalingen van de Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) gedurende de looptijd van deze voorwaarden ("PCI-compliance"). In het bijzonder dient u te voldoen aan deze regels met betrekking tot de opslag, verwerking en overdracht van betaalkaartgegevens. Informatie over de PCI-DSS is beschikbaar op de website van de PCI Raad. 5.10 U moet onmiddellijk alle verklaringen (bijvoorbeeld facturen of overzichten van uitbetalingen) die door ons worden verstrekt, zowel als de uitbetalingen, terugbetalingen, terugvorderingen of andere transacties, betaald of afgeschreven van uw bankrekening of de Kaarthouder beoordelen. U kunt bezwaar maken tegen de uitspraak, uiterlijk binnen vijfentwintig (25) bedrijfsdagen ("Business Day" : elke dag van maandag tot vrijdag, maar niet met inbegrip van feestdagen of andere feestdagen in Engeland) na ontvangst van de desbetreffende verklaring of de datum van de desbetreffende betaling. Het overschrijden van deze periode wordt opgevat als goedkeuring. Wij behouden ons het recht voor om gecorrigeerde verklaringen nieuw uit te geven of eventuele betalingen na het verstrijken van deze termijn te corrigeren. Behalve zoals vereist door de wet, zal u als enige verantwoordelijk worden gehouden voor het bijhouden van alle door u gemaakte transacties en andere gegevens met betrekking tot uw account en uw gebruik van de Diensten.

6. Aanvullenden diensten

6.1. SumUp kan u extra zakelijke diensten verlenen, die een aanvulling vormen op de hierboven uiteengezette Diensten ("Aanvullenden diensten"). Deze Aanvullende diensten kunnen worden verleend door een willekeurig lid van onze bedrijfsgroep, inclusief dochterondernemingen. Uw rechten en plichten onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kunnen veranderen als u ervoor kiest om gebruik te maken van de Aanvullende diensten.

DEEL TWEE - Payment Processing

7. Fondsen

7.1. Ten behoeve van deze voorwaarden geeft u ons, en elke financiële instelling waarmee wij samenwerken, nadrukkelijk toestemming om ter uwer belang gelden vast te houden, te ontvangen en uit te betalen zoals uiteengezet in paragraaf 1.3. De bovengenoemde authorisatie zal in haar volledigheid van kracht en effect blijven totdat uw account is gesloten of beëindigd. Uitbetalingen op uw bankrekening worden uitgevoerd, ten minste gedeeltelijk, door derden financiële instellingen (bijvoorbeeld de banken waar u en wij onze bankrekeningen houden) en wij zijn niet verantwoordelijk voor het uiteindelijke krediet van fondsen op uw bankrekening zodra we de fondsen aan uw bank uitbetaald hebben.

7.2. U zult geen rente ontvangen noch andere inkomsten betreffende geld op uw Account. U wijst onherroepelijk ons alle rechten en wettelijke belangen toe van de eventuele rente en / of andere inkomsten die kunnen voortvloeien uit of zijn toe te schrijven aan de fondsen in uw rekening.

7.3. In het geval dat u Transacties waarbij de Cardholder's creditcardgegevens handmatig zijn ingevoerd in onze App of de Cardholders' smartphone voor een totaal bedrag van meer dan onze drempel, in een slepende periode van zeven dagen verwerkt, zal SumUp het bedrag boven deze drempel gedurende dertig (30) dagen vasthouden voor de gelden op uw rekening worden overgemaakt. Als om welke reden ook de bovenvermelde drempel overschrijdt, kunt u contact met ons opnemen om te vragen om een versneld uitbetalingsschema. Gebaseerd op een aantal factoren, zal SumUp uw verzoek overwegen om te bepalen of u in aanmerking komt voor een dergelijke versnelling van uitbetalingen. De drempel voor dergelijke handmatig ingevoerde Transacties kan worden gevonden in het fee gedeelte van onze website.

7.4. Wij zullen geen uitbetalingen van fondsen doen met betrekking tot transacties die nog niet door ons zijn ontvangen van de aangewezen financiële instellingen.

7.5. We behouden het recht om een onderzoek in te stellen of het oplossen van eventuele lopende geschillen met betrekking tot uw Account, en als gevolg daarvan kunnen we de toegang tot uw geld voor de tijd die het onderzoek duurt daartoe beperken. We kunnen ook de toegang tot uw fondsen beperken, zoals vereist door de wet of een rechterlijke uitspraak.

8. Reserve

8.1. Ten doele van het waarborgen van uw betalingsverplichtingen jegens derden onder deze voorwaarden, behouden wij het ​​recht om u ten allen tijden uitbetalingen te onthouden. We mogen een reserve behouden gebaseerd op uw risicoprofiel. Dit kan op elk moment in het gebruik van de diensten en ingevuld worden naar onze discretie.

8.2. Desalniettemin het genoemde in sectie 8.1, zal de reserve ook dienen als een verzekering in ons belang, en we zullen het recht behouden om bedragen af te schrijven van de reserve die u ons verschuldigd bent onder deze voorwaarden. Hieronder valt tevens een tekort in uw lopende rekening bij ons. Wij zijn gemachtigd dit zonder waarschuwing van elk individueel geval te vereffenen.

8.3. Als u een bedrag aan ons verschuldigd bent dat het bedrag van de reserve overschrijdt, zult u onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 3 werkdagen resterende bedrag moeten voldoen. U authoriseert ons hierbij nadrukkelijk om elke van de aan ons verschuldigde bedragen, inclusief eventuele kosten en uitgaven in verband met de incasso hiervan, van uw bankrekening af te schrijven die u gebruikt om uitbetalingen van ons te ontvangen en / of uw creditcard of bankrekening die gebruikt is voor inkoop en ontvangst van een van onze terminals ofwel een rekening die gebruikt is om uitbetalingen te voldoen. Het verzuim van uw kant volledige bedragen te betalen die u ons verschuldigd bent zal een schending van deze Voorwaarden zijn, en U zult alle kosten in verband met het verzamelen van dergelijke bedragen, met inbegrip van maar niet beperkt tot juridische vergoedingen en kosten, incassobureau vergoedingen en eventuele rente.

9. Terugboekingen

9.1. Het bedrag van een transactie kan worden gestorneerd als de Transactie wordt betwist, wordt omgekeerd om welke reden dan ook door het desbetreffende Card Scheme, onze processor, de Cardholder of een van onze aangewezen financiële instellingen, niet bevoegd was of we reden hebben om te geloven dat de Transactie niet was toegestaan, of is naar verluidt op onwettige wijze werd uitgevoerd, als verdacht wordt gezien, of in strijd met deze Voorwaarden ("Chargeback").

9.2. U dient ons te helpen wanneer gevraagd, mogelijk op uw eigen kosten, om elk van de uitgevoerde transacties te onderzoeken en erkent dat uw weigering om ons te helpen in een tijdig kader, inclusief het aanleveren van de relevante documentatie, niet later dan tien (10) werkdagen vanaf ons verzoek, kan leiden tot een onomkeerbare terugboeking. Wij behouden ons het recht voor om een vergoeding voor het onderzoeken en / of bemiddelen van elke Chargeback te rekenen; eventuele vergoedingen worden bekendgemaakt van tijd tot tijd op onze website.

9.3. Als een geschil betreffende een Chargeback niet is opgelost door ofwel de kaart uitgevende bank of Card scheme in uw voordeel of als u ervoor kiest om een Chargeback niet te betwisten, behouden wij ons het recht om u het oorspronkelijke Transactiebedrag plus de Fees in rekening te brengen en het oorspronkelijke transactie bedrag terug te crediteren aan de Kaarthouder.

9.4. Als we vaststellen dat U overmatig veel Chargebacks ontvangt, zijn wij gerechtigd Uitbetalingen te vertragen van Uw account naar uw bankrekening, een Reserve in een hoeveelheid die redelijkerwijs door ons te dekken wordt geanticipeerd en bijbehorende vergoedingen, of het beëindigen of op te schorten van de Diensten en sluiten van Uw account.

10. Terugbetalingen en retouren

10.1. Onder deze voorwaarden en door het accepteren van Transacties met de Diensten, zult u uw omzet en terugbetalingen verwerken via uw account in overeenstemming met deze Voorwaarden en de Network Rules.

10.2. Onder de Network Rules dient u ten tijde van een aankoop bij u een redelijk retournerings- en annuleringsbeleid aan te bieden aan uw klanten. Daarnaast dient u geen cash geld terug te geven tenzij dit is vereist door de wet. U dient ook geen ander goed of dienst van waarde te accepteren voor het maken van een terugbetaling.

10.3. Het bedrag van de refund dient inclusief belasting toegevoegde waarde (BTW) te zijn om te worden terugbetaald en kan niet hoger zijn dan het bedrag van de oorspronkelijke transactie.

10.4. In het geval van een ruil, gedeeltelijke terugkeer, foutieve transactie of foutief transactiebedrag zult U het totale bedrag van de oorspronkelijke transactie altijd eerst betalen en dan een nieuwe Transactie starten voor nieuwe goederen en / of diensten die worden verkocht of bedragen daadwerkelijk ten laste.

10.5. Terugbetalingen worden verwerkt via uw account en zijn mogelijk tot dertig (30) dagen vanaf de dag dat U de Transactie initieerde. We zullen het transactiebedrag terug aan de Kaarthouder crediteren. Doordat wij de transactie hebben verwerkt zullen tevens transactiekosten in rekening worden gebracht. U zult dus het transactiebedrag plus de kosten als saldo bij ons open moeten hebben staan.

10.6. Als we vaststellen dat u een overmatige hoeveelheid aan restituties verwerkt, kunnen wij uw terugbetaling optie uitschakelen.

11. Belastingen

11.1. Bij het gebruik van onze diensten bent U aansprakelijk voor het vaststellen, het verzamelen, inhouden, rapporteren en het overmaken van belasting over de gemaakte omzet door het Account naar de correcte belastingautoriteit. Indien ons gevraagd om dit voor u te doen door een wet of een overheid zijn wij bevoegd, maar niet verplicht om uw accountgegevens en de geschiedenis van transacties te melden aan de bevoegde autoriteiten.

DEEL DRIE – SumUp betaalpas

12. Algemeen

12.1. SumUp kan u naar eigen goeddunken een Prepaid betaalpas ('Betaalpas') en Wallet voor digitaal geld ('Wallet') verstrekken die is gekoppeld aan uw SumUp-verkopersaccount. De beschikbaarheid van deze service is afhankelijk van activeringsprotocollen, de identiteitsverificatie en beschikbaarheid van financiële middelen en is niet verkrijgbaar voor alle SumUp-klanten. Sumup kan de Wallet in uw land aanbieden, promoten en \ of adverteren onder de naam 'SumUp Business Account' en de bepalingen van deze Overeenkomst met betrekking tot de Wallet zullen dienovereenkomstig van toepassing zijn, ongeacht de naam van het product.

12.2. Er kunnen kosten in rekening worden gebracht voor het gebruik van deze service. Het kostenoverzicht kan hier worden geraadpleegd.

12.3. De SumUp Prepaid betaalpas wordt uitgegeven door SumUp Payments Limited op grond van de licentie die het heeft bij Mastercard International Incorporated.

12.4. Voor gebruik van deze Betaalpas is een Wallet nodig. Daarom zijn alle Voorwaarden onder DEEL EEN, TWEE en DRIE ook van toepassing op deze Dienst.

12.5. De SumUp Prepaid betaalpas is bedoeld voor bedrijven en mag alleen worden gebruikt om uitbetalingen te doen voor een bedrijf dat is geregistreerd bij SumUp. Het is niet bedoeld voor persoonlijk gebruik.

13. De Service

13.1. Elke Verkoper met een Wallet waaraan een Betaalpas is gekoppeld kan uitbetalingen of Betaalpasverwerkingen ontvangen op zijn bankrekening of Betaalpas. U kunt uw keuze maken door uw account te openen via het online portaal van SumUp.

13.2. Wanneer u ervoor kiest om geld op uw Betaalpas te ontvangen, worden de financiële middelen voor dit doel opgeslagen in een Wallet die door SumUp wordt beheerd.

14.  Financiële middelen opladen naar de Portemonnee

14.1. Er kunnen financiële middelen naar uw Wallet worden overgemaakt door ervoor te kiezen de inkomsten van uw betaalpasverwerkingen voor verkopers rechtstreeks in uw Wallet te ontvangen.

14.2. Naast het overschrijven van financiële middelen naar uw Portemonnee via verwerkingsactiviteit voor verkopers, kan SumUp u ook de mogelijkheid bieden om uw Portemonnee van financiële middelen te voorzien door er rechtstreeks financiële middelen ernaar op te laden via een creditcard- of bankpasbetaling of bankoverschrijving.

14.3. Overschrijvingen naar uw Wallet kunnen niet worden teruggedraaid of geannuleerd. U kunt echter op elk gewenst moment een uitbetaling naar uw bankrekening aanvragen.

14.4. De Betaalpas kan overal worden gebruikt waar Mastercard Prepaid wordt geaccepteerd.

15. Financiële middelen opnemen uit de Portemonnee

15.1. U kunt ervoor kiezen om het saldo van uw Wallet op elk gewenst moment kosteloos naar uw bankrekening over te schrijven. Deze overschrijvingen zijn onderworpen aan beveiligings- en fraudebestrijdingsmaatregelen.

15.2. Roodstand is niet beschikbaar voor uw Wallet. 

16. Overboekingen

16.1. SumUp kan u ook een dienst aanbieden waarmee u geld kunt overmaken van uw Wallet naar een ander SumUp-account of de bankrekening van een tegenpartij door het Accountnummer of IBAN in te voeren. 

16.2. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de gegevens van het Accountnummer, het IBAN of het SumUp-account van de tegenpartij correct worden ingevoerd. Als de ingevoerde gegevens incorrect zijn kan dat resulteren in een mislukte of vertraagde overboeking of het verlies van het geld als het naar het verkeerde account wordt verzonden.

16.3. We kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die u oploopt wanneer u incorrecte gegevens invoert.

16.4. Voordat u uw verzoek om de overboeking uit te voeren bevestigt, worden de volgende gegevens weergegeven op uw dashboard:

i.     de gegevens van de bankrekening van de tegenpartij 

ii.    het geldbedrag dat u naar de tegenpartij wilt sturen; en

iii.    de transactiekosten (indien deze toepasselijk zijn). Alle transactiekosten die toepasselijk kunnen zijn op uw overboekingen, kunt u hier op elk moment raadplegen.

Zodra we uw verzoek om de overboeking uit te voeren hebben ontvangen, kunt u deze niet annuleren.

16.5. We hebben het recht om eenzijdig bepaalde beperkingen in te stellen voor het aantal betalingen dat u kunt overboeken, omwille van veiligheids- en wettelijke vereisten. 

16.6. We kunnen uw betalingen tegenhouden als: 

i. uw instructies onduidelijk zijn

ii. we een vermoeden hebben van criminele activiteiten op uw account

iii. het ons wettelijk niet is toegestaan om deze overboeking uit te voeren of uw verzoek tot uitvoering daarvan in strijd is met deze Voorwaarden

iv. deze uw betalingslimieten of het saldo in uw Wallet overschrijdt

17. Sterke cliëntauthenticatie en Open Banking

Om transacties te verwerken, heeft SumUp aanvullende beveiligingselementen nodig, alsook een aanvullende authenticatiemethode om uw identiteit te verifiëren.  De combinatie van een smartphone die aan uw account is gekoppeld met een persoonlijk element, zoals uw pincode of wachtwoord, dient als aanvullende authenticatiemethode. U dient over de twee bovenstaande elementen te beschikken om transacties te verwerken.

17.1. U dient uw pincode en wachtwoord te allen tijde vertrouwelijk te houden en uw smartphone te bewaren op een voldoende veilige plaats waar derden geen toegang tot hebben. Dit is omdat iedereen die uw pincode, wachtwoord of smartphone heeft, ongeoorloofd gebruik kan maken van de Diensten. 

17.2. Neem in het bijzonder de volgende punten in acht om uw pincode, wachtwoord en smartphone te beschermen.

i. Uw pincode en wachtwoord mogen niet onbeveiligd elektronisch worden opgeslagen.

ii. Wanneer u uw pincode en wachtwoord invoert moet u zich ervan vergewissen dat deze informatie niet zichtbaar is voor anderen. 

iii. Uw pincode of wachtwoord mogen niet buiten de beveiligheidsprocedures van de SumUp Wallet worden doorgestuurd, ze mogen bijvoorbeeld niet per e-mail worden verzonden. 

iv. Uw pincode of wachtwoord mag niet worden bewaard op dezelfde plek als uw smartphone.

17.3. U mag aanbieders van open banking en derde dienstverleners toegang geven tot uw accountgegevens of de mogelijkheid geven om betalingen uit te voeren in uw naam, voor zover zij handelen volgens uw instructies en de toepasselijke wettelijke vereisten. Deze dienstverleners moeten bij wet toestemming hebben om betalingen te doen, en zullen in veel gevallen een vergunning moeten hebben van een Toezichthouder zoals de Financial Conduct Authority. 

17.4. Als u overweegt om een aanbieder van open banking of een derde dienstverlener te gebruiken, vraag hen dan om meer informatie over de status van hun vergunning (indien toepasselijk) en controleer dit daarnaast ook zelf. (U kunt dit doen door het online register met bedrijven die een vergunning hebben van de relevante Toezichthouder te controleren). Als u niet wilt dat aanbieders van open banking en derde dienstverleners nog langer toegang hebben tot uw accountgegevens of betalingen kunnen uitvoeren in uw naam, neem dan rechtstreeks contact op met hen of met ons.

17.5. Betalingsverzoeken die we ontvangen van aanbieders van open banking of derde dienstverleners die u toegang hebt gegeven, worden behandeld alsof u ze aan ons heeft gestuurd en zijn onderworpen aan deze Voorwaarden. Als u van een aanbieder van open banking of een derde dienstverleners verwacht dat ze een betaling doen in uw naam en dit niet gebeurt, dan nemen we geen verantwoordelijkheid voor het niet uitvoeren van uw betaling.

18. Uw verplichtingen

18.1. U moet een pincode instellen wanneer u uw Betaalpas Registreert en activeert.

18.2. U mag uw pincode niet op uw Betaalpas schrijven of deze erbij bewaren.

18.3. Deel uw pincode nooit met andere personen. U bent verantwoordelijk voor alle geautoriseerde transacties die worden uitgevoerd en alle kosten die worden gemaakt door het gebruik van uw Betaalpas. Als u toestaat dat een andere persoon toegang heeft tot de aanmeldgegevens van uw Betaalpas, uw Kaartnummer, uw Account, uw Pincode, uw Wallet of de aanmeldgegevens van de app, behandelen we dit alsof u een dergelijk gebruik hebt toegestaan en u bent aansprakelijk voor alle transacties en kosten die deze maken.

18.4. Sommige transacties vereisen mogelijk extra beveiligingsverificaties via het 3D Secure-systeem voordat ze worden voltooid. Dit kan vereisen dat u beveiligingsvragen beantwoordt of de transactie verifieert met een bevestigingscode die u ontvangt via een tekstbericht of e-mail of door het lezen van een vingerafdruk met een compatibel apparaat.

18.5. U bent volledig verantwoordelijk voor het gebruik van elke Betaalpas, Kaartnummer, Accountnummer of IBAN, pincode of online aanmeldgegevens volgens de algemene voorwaarden in deze Overeenkomst.

18.6. Neem onmiddellijk contact met ons op als u denkt dat uw Betaalpas, Kaartnummer, Accountnummer of IBAN, pincode of online aanmeldgegevens zijn verloren of gestolen of dat iemand zonder uw toestemming geld van uw Betaalpasaccount heeft overgeboekt of kan overboeken.

18.6.1. Als u vermoedt dat uw Betaalpas frauduleus is gebruikt, kunt u deze tijdelijk blokkeren door u aan te melden bij het SumUp-dashboard. Neem in dergelijke gevallen ook contact met ons op, zodat ons beveiligingsteam uw account kan onderzoeken en beschermen.

19. Looptijd, schorsing, beëindiging van de Wallet- en Betaalpasservice.

19.1 In overeenstemming met de toepasselijke wetten en regelgevingen inzake de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme moeten we al onze klanten om hun gegevens vragen en deze verifiëren en registreren. Tot dit proces is voltooid, kan uw service gedeeltelijk of volledig beperkt worden.

19.1.1. Als uw identiteit gedeeltelijk is geverifieerd, wordt het volledige gebruik van het Betaalpasaccount beperkt, maar u kunt de Betaalpas mogelijk gebruiken voor betalingstransacties in winkels. Beperkingen zijn onder andere: geen geldopnames aan geldautomaten, geen internationale transacties, geen overschrijvingen van de ene account naar de andere en extra ladingen. Het gebruik van de Betaalpasaccount is op elk moment ook onderworpen aan beperkingen ter preventie van fraude, met of zonder kennisgeving.

19.1.2. Als gevolg van ons beleid en onze processen behouden we ons het recht voor om uw Betaalpas of Wallet te blokkeren, op te schorten of te annuleren als we activiteiten detecteren die we redelijkerwijs kunnen beschouwen als frauduleuze, verdachte of criminele activiteiten of activiteiten die niet in overeenstemming zijn met deze Overeenkomst.

19.1.3. We kunnen uw Betaalpas of Wallet tijdelijk opschorten in het geval we ongebruikelijke of verdachte accountactiviteit detecteren. Als we dit recht uitoefenen, zijn we niet aansprakelijk jegens u vanwege de voortvloeiende onbeschikbaarheid van de financiële middelen op uw Betaalpas en/of Account of vanwege uw onvermogen om de Betaalpas te gebruiken.

19.1.4. Om veiligheidsredenen kunnen we het aantal transacties beperken waarvoor u uw Betaalpas kunt gebruiken. U kunt uw Betaalpas niet gebruiken voor onwettig online gokken of andere onwettige transacties. We kunnen de beperkingen op elk gewenst moment verhogen, verlagen, annuleren of opschorten of nieuwe beperkingen toevoegen. We kunnen ook het aantal transacties dat u kunt doen vanuit uw Wallet beperken. 

DEEL VIER - Extra Algemene voorwaarden

20. Onze verplichtingen

20.1. Tot het hoogste niveau van de wet ons toelaat, zijn wij niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade en/of wanprestatie onder deze voorwaarden, die het gevolg zijn van onze naleving van wet- en regelgeving eisen en met de Network Rules, geen kracht overmacht en ventilatieopeningen of uw schending van deze Voorwaarden of enige toepasselijke wet-en regelgeving.

20.2. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst of verlies van reputatie.

20.3. Niets in deze Voorwaarden zal onze aansprakelijkheid uitsluiten voor enige wettelijke verplichting die niet bij overeenkomst tussen partijen kan worden uitgesloten of worden gewijzigd.

20.4. SumUp geeft geen garanties en is niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten van een derde partij die betrokken is bij de Diensten of ten behoeve van derden reclame op onze website maakt.

20.5. We zijn niet aansprakelijk voor enige verstoring of aantasting van de Diensten of voor verstoringen of beperkingen van intermediaire diensten onder deze Voorwaarden.

20.6. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor claims, rechtszaken, schade of verliezen van een bedrag méér dan de Fees door ons verzameld voor de verlening van de Diensten aan u tijdens de laatste drie (3) maanden voorafgaand aan het optreden van de gebeurtenis waarop de uiteindelijke claim is gebaseerd.

20.7. Wij zijn niet aansprakelijk voor gebreken van derden hardware en andere producten die we kunnen verkopen of met de Diensten worden gedaan. De fabrikant, die als enige verantwoordelijk is voor de service en ondersteuning, specificeert zelf de garantie en andere voorwaarden voor die hardware en producten.

21. Schadeloosstelling

21.1. U zult ons en onze werknemers, bestuurders, agenten, gelieerde bedrijven en vertegenwoordigers en onze processors vrijwaren van en tegen alle claims, kosten (inclusief, zonder beperking vergoedingen redelijke advocaatkosten), verliezen en schade die voortkomen uit een claim , actie, controle, onderzoek of andere procedure als gevolg van (i) uw inbreuk op enige wet, regel of regelgeving van toepassing zijnde rechtsgebied of van een van de bepalingen van deze Voorwaarden, van de Network Rules of van enige andere aanvullende voorwaarden van toepassing aan uw account, of (ii) uw onrechtmatig of oneigenlijk gebruik van de Diensten, of (iii) een Transactie die door u via de Diensten, of (iv) uw schending van enig recht van derden, inclusief, zonder beperking enig recht op privacy , publiciteit rechten of intellectuele eigendomsrechten, of (v) de toegang en / of gebruik van de Diensten met uw unieke gebruikersnaam, wachtwoord of andere passende security code van een andere partij.

22. Vertrouwelijkheid en privacy

22.1. U en wij zullen vertrouwelijke informatie die u verkrijgt van ons of wij van u of van de kaarthouder in verband met deze overeenkomst als strikt vertrouwelijk behandelen, en in het bijzonder niet aan derden toegang verlenen tot dergelijke vertrouwelijke informatie. Met name operationele en / of handelsgeheimen van u of ons als enige niet-anonieme informatie over de kaarthouder zijn vertrouwelijke informatie. U en wij zijn verplicht te voldoen aan de toepasselijke regelgeving inzake gegevens en om adequate voorzorgsmaatregelen te nemen tegen het ongeoorloofd gebruik van kaarten en Cardholders ' gegevens. Dergelijke gegevens mogen slechts worden opgeslagen, indien en voor zolang als het absoluut noodzakelijk is.

22.2. Indien persoonlijke gegevens van Kaarthouders terug wordt overgedragen van ons aan u, kunt u alleen die gegevens gebruiken voor zover nodig is om limieten te controleren, om fraudebestrijding maatregelingen te nemen of verzuim te vermijden, en niet voor andere doeleinden, zoals profiling (bv. evaluatie van koopgedrag) of voor verkoop- en marketingactiviteiten, tenzij de Kaarthouder expliciet instemt met ander gebruik. U zult dergelijke informatie niet publiceren of verspreiden aan derden, of de informatie voor marketing doeleinden aanwenden, tenzij u de uitdrukkelijke toestemming van de Kaarthouder ontvangt. U moet voldoen aan alle relevante wetgeving inzake gegevensbescherming.

22.3. Meer gedetailleerde informatie over hoe wij uw gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen kunt u vinden in ons Privacy Beleidsplan op onze website.

23. Third Party Relations

23.1. Wij zijn geen partij in de juridische relatie tussen u en de Kaarthouder en wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het onderliggende doel van alle transacties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de kwaliteit en de aard van de goederen en diensten die u te koop aanbiedt, de verkoopprijs, kortingen, garantievoorwaarden, etc. U dient steeds uzelf te presenteren als een aparte entiteit van SumUp.

24. Termijn, Opschorting, beëindiging

24.1. U kunt uw account te alle tijde beëindigen. We kunnen op elk moment uw Account opschorten, deactiveren of beëindigen voor enige of geen reden te allen tijde na voorafgaande kennisgeving aan u. We kunnen uw Account ook opschorten of beëindigen en sluiten zonder voorafgaande kennisgeving als: (i) u een onderdeel van deze Voorwaarden of enige andere voorwaarde die van toepassing is op bepaalde diensten die vallen onder aparte voorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot overtreden, de Network Rules, of (ii) we reden hebben om te geloven dat u in overtreding bent van enige wet of regelgeving die van toepassing is op uw gebruik van onze diensten, of (iii) we reden hebben om te geloven dat U op een of andere manier betrokken bent bij een frauduleuze activiteiten, witwassen van geld, financiering van terrorisme of andere criminele activiteiten hebben, of (iv) u een onaanvaardbare Krediet of fraude risico vormen voor ons, of (v) indien we redelijkerwijs van mening zijn dat uw account is gecompromitteerd of om andere redenen van veiligheid.

24.2. Als uw account wordt beëindigd of gesloten om wat voor reden dan ook dan zult u: (i) door deze voorwaarden gebonden blijven; (ii) onmiddellijk stoppen met het gebruik van de Diensten; (iii) erkennen dat de licentie voor toegang en gebruik van de Diensten verstrekt aan u onder deze voorwaarden zal eindigen; (iv) aanvaarden dat wij ons het recht voorbehouden, maar niet de verplichting, om al uw Account gegevens die zijn opgeslagen op onze servers te verwijderen, en (v) en wij niet aansprakelijk zijn jegens u of enige derde(n) voor de beëindiging van de toegang tot de Diensten of voor verwijdering van uw Account gegevens.

24.3. Na de effectieve beëindiging van uw account dient u onmiddellijk mogelijke openstaande bedragen die u op grond van deze voorwaarden aan ons verschuldigd bent te voldoen, en wij zullen zo ook alle verschuldigde bedragen onder deze voorwaarden aan u voldoen. Niettegenstaande voormelde bepaling, zijn wij gerechtigd de reserve te houden tot de account definitief wordt beslecht, met inbegrip van eventuele terugvorderingen, maar in ieder geval niet meer dan dertien (13) maanden na de effectieve beëindiging.

25. Mededeling

25.1. Schriftelijke communicatie en mededelingen van ons aan u worden per e-mail verzonden naar uw opgegeven e-mailadres of op onze website. Dergelijke communicatie en mededelingen worden beschouwd alszijnde door u ontvangen binnen vierentwintig (24) uur van de tijd geplaatst op onze website, of binnen vierentwintig (24) uur van de tijd naar u gemaild tenzij we bericht dat de e-mail niet is afgeleverd ontvangt.

25.2. Voor dit doel zult u te alle tijde tenminste één geldig e-mailadres te houden in uw account. Wij zullen geen verantwoordelijkheid dragen wanneer het enige e-mailadres door u opgegeven niet geldig is of als u uw e-mailadres veranderd, maar hebben ons niet in kennis gesteld van een dergelijke wijziging.

25.3. U bent verplicht om regelmatig en frequent met mogelijke binnenkomende berichten van ons rekening te houden. E-mails kunnen links naar verdere communicatie bevatten op onze website. Waar de wetgeving vereist dat wij informatie aan u via een duurzaam medium zullen verstrekken, zullen wij of u een e-mail of u een melding sturen wijst u naar informatie op onze website op een manier die het mogelijk maakt om de informatie in gedrukte vorm te behouden. Het is uw eigen verantwoording om kopieën van alle communicatie die we sturen ter beschikking om u te houden.

25.4. Naast het communiceren via e-mail, behouden wij ons het recht voor om u per brief of telefoon, indien van toepassing. Elke mededeling of kennisgeving per post wordt geacht te zijn ontvangen drie (3) Zakelijke dagen vanaf de datum van terbeschikkingstelling voor Britse post of binnen vijf (5) Zakelijk dagen van detachering voor de internationale functie.

25.5. We zullen stellen uw voorkeurstaal in op basis van het land dat u kiest tijdens de registratie en wij zullen u standaard communicatie in uw gekozen taal te sturen. Voor niet-standaard communicatie, behouden wij ons het recht voor met u te communiceren in het Engels. Documenten of mededelingen in welke andere talen zijn alleen voor het gemak en houden geen verplichting op ons om enige verdere communicatie in die taal te doen vormen.

26. Intellectuele eigendomsrechten

26.1. Intellectuele eigendomsrechten ("IP Rechten") betekent alle rechten die direct of indirect verband houden met de Diensten, de terminals, de website, internet domeinnamen, alle inhoud, de technologie met betrekking tot de Diensten en alle logo's waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, morele rechten, database-rechten, merken, naam rechten, gebruiksmodellen en modelrechten, octrooien, en alle andere exclusieve en niet-exclusieve wereldwijde rechten als nu kunnen bestaan of ontstaan, worden verleend of overgedragen in de toekomst.

26.2. Wij (of onze licentiegevers) zijn de exclusieve eigenaar van alle IP rechten verbonden aan de Diensten en niets in deze Voorwaarden geldt als overdracht of concessie van de IP rechten aan u. U mag de IP rechten niet kopiëren, imiteren of er gebruik van zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

26.3. Wij verlenen u een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve, herroepbare, niet-overdraagbare licentie (zonder het recht op sublicentie) om elektronisch toegang tot en gebruik van de Diensten te maken met het doel om transacties te accepteren.

26.4. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, zult U niet (i) de rechten die zijn verleend aan u in deze Voorwaarden aan een derde overdragen; (ii) een derde partij de mogelijkheid bieden om de Diensten (te huur, lease of anderszins) te gebruiken; (iii) openen of te monitoren op inhoud, materiaal of informatie op enige SumUp systeem handmatig of door geautomatiseerde middelen zoals robots, spiders, schrapers, etc.; (Iv) kopiëren, reproduceren, veranderen, wijzigen, afgeleide werken, publiekelijk tonen, publiceren, uploaden, posten, verzenden, verkopen of op enigerlei wijze inhoud, materiaal of informatie van SumUp verspreiden; (v) strijd zijn met de beperkingen in elk robot exclusion headers op de Dienst, omzeilen, omzeilen of omzeilen van enige van de technische beperkingen van de dienst, gebruik geen gereedschap om functies of functionaliteiten die anders zijn uitgeschakeld in de Dienst stellen, of decompileren, demonteren of anderszins te keren engineeren van de Dienst, behoudens voor zover deze beperking uitdrukkelijk verboden is bij wet, of (vi) gebruik maken van de diensten voor andere doeleinden dan de doeleinden toegestaan onder deze voorwaarden.

26.5. U mag de inhoud als onderdeel van het gebruik van de Diensten ("User Content") te genereren en aan ons. U zult alle rechten in uw User Content, onder voorbehoud van de rechten die u verleent aan ons door deze voorwaarden te accepteren behouden. Voor elke User Content die u indient erkent u dat u de eigenaar bent van de inhoud of dat U toestemming van de auteursrechtelijke Gebruikhebbende om de content te uploaden en u ons een wereldwijde, niet-exclusieve, royalty-free, volledig betaalde, overdraagbaar, en sublicentieerbare recht te gebruiken en te reproduceren die inhoud in een promotionele activiteiten en het publiek te zien met betrekking tot de Diensten of SumUp. U mag User Content die door u via het beëindigen van uw account te verwijderen. U zal geen User Content aan de Diensten toevoegen die: (i) vals, misleidend, onwettig, obsceen, onfatsoenlijk, pornografisch, lasterlijk, bedreigend, intimiderend, hatelijk, beledigend of opruiend zijn (ii) dat gedrag aanmoedigt dat beschouwd wordt als een misdrijf of aanleiding geeft tot civiele aansprakelijkheid; (iii ) inbreuken enige verplichting tegenovers of de rechten van enige persoon of entiteit, met inbegrip van de rechten van publiciteit of privacy; (iv) bevat beschadigde gegevens of andere schadelijke, verstorende of vernietigende bestanden; (v) adverteert producten of diensten concurreren met SumUp 's of haar partners ' producten en diensten, of (vi) op basis onze eigen oordeel verbiedt een persoon of entiteit te gebruiken of genieten van de Diensten, of die ons kunnen blootstellen aan eventuele schade of aansprakelijkheid. Hoewel we geen verplichting hebben tot het scherm, te bewerken of te monitoren op User Content, behouden wij het recht voor alle User Content bewerken of verwijderen op elk gewenst moment zonder kennisgeving aan u. U erkent dat door het gebruik van de Diensten u kunt worden blootgesteld aan beledigende, onfatsoenlijke of aanstootgevende User Content. We hebben geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor verlies of schade aan een van uw User Content aannemen.

27. Wijzigingen

27.1. We hebben het recht om deze voorwaarden te wijzigen op elk gewenst moment en om te veranderen, te wissen, te staken of voorwaarden aan elk aspect van de Diensten.

27.2. Wij zullen u op de hoogte van de voorgenomen wijzigingen van deze Voorwaarden door een e mail te sturen naar uw primaire e mailadres geregistreerd bij uw account of door de melding vanuit de App.

27.3. De voorgestelde wijziging zal in werking gaan twee (2) maanden na de datum van de kennisgeving veranderen, tenzij u ons hebt laten weten dat u bezwaar heeft tegen de voorgestelde wijzigingen voordat de wijzigingen in werking treden. Veranderingen die deze voorwaarden gunstiger voor u maken zullen voor U maakt zal onmiddellijk in werking treden, indien dat in de aankondiging van verandering aangegeven.

27.4. De meest recente versie van de Voorwaarden zullen toegankelijk zijn op onze  website.

28. Severability

28.1. Indien enig deel van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt gevonden, wordt dit onderdeel gescheiden van de rest van de voorwaarden, die geldig zal blijven en afdwingbaar is voor zover toegestaan door de wet.

29. Toewijzing

29.1. We hebben het recht om onze rechten en plichten onder deze Voorwaarden vrijelijk toe te wijzen aan een derde partij en uw toestemming wordt beschouwd verleend krachtens deze voorwaarden.

29.2. U mag onder deze Voorwaarden niet uw rechten en plichten aan derden overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

30. Geschillen

30.1. Eventuele klachten over de dienstverlening zullen in eerste instantie worden behandeld nadat u onze klantenservice heeft gecontacteerd.

30.2. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze voorwaarden, met inbegrip van maar niet beperkt tot geschillen over de geldige totstandkoming, het bestaan, nietigheid, inbreuk, beëindiging of ongeldigheid wordt definitief aangeduid en beslecht door de rechtbanken van Engeland, tenzij verboden door de EU-wetgeving . Voordat het geschil voorgelegd wordt aan de rechter zullen wij en u zich inspannen om het geschil in het minne op te lossen.

31. Toepasselijk recht

31. Uw account is actief in Engeland en deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens en in overeenstemming met Engels recht.