Log in
Start nu

Algemene voorwaarden

Laatste update: 18.06.2020

Introductie

De volgende algemene voorwaarden ("Voorwaarden") vormen een wettelijke overeenkomst tussen u ("u", "uw") en SumUp Payments Limited ("SumUp", "wij", "onze" of "ons") die uw gebruik regelt van onze verwerkingsprocessen van betalingen en andere diensten, onze mobiele applicatie ("App" of "Software") en elke versie van onze aanvaarding van de kaart-apparaten ("Terminal") (samen de "Diensten"). SumUp is een volledig geautoriseerde betaalinstelling („Payment Institution“) gereguleerd door de Financial Conduct Authority en is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht in Engeland en Wales met registratienummer 07836562 en met maatschappelijke zetel te 32 - 34 Great Marlborough St, Londen W1F 7JB, VK. Deze overeenkomst is verdeeld in drie delen: Deel een beschrijft alle voorwaarden die op uw gebruik van de Diensten van toepassing zijn. Deel twee beschrijft alle voorwaarden inzake de verwerking van betalingen in het kader van de Diensten. Deel drie bevat aanvullende juridische termen ter bepaling van de rechtsverhouding tussen u en ons. Om onze diensten te gebruiken moet u deze Voorwaarden volledig kunnen accepteren samen met ons privacybeleid ("Privacybeleid") en met aanvaarding van deze voorwaarden, bevestigt u dat u ons privacybeleid hebt gelezen, begrepen en aanvaard.

DEEL EEN - Verwerkingsservice voor winkeliers

Deel drie beschrijft alle bepalingen met betrekking tot onze diensten voor prepaidpassen.

1. Algemeen 1.1 Onze diensten stellen u in staat om betaalkaart transacties ("Transactie") voor uw klanten ("Kaarthouder") te aanvaarden in combinatie met het gebruik van uw compatibele mobiele apparaat, onze App en een Terminal (die niet nodig is voor manueel ingevoerde transacties). Wij bieden een bijgewerkte lijst van alle compatibele mobiele apparaten en de aanvaarde betaalkaarten aan op onze website. 1.2. U kunt gebruik maken van de diensten via een Terminal die door ons wordt geleverd of door handmatige invoer van de betaalkaart informatie. Wanneer u transacties via één van onze terminals wilt aannemen, zal deze terminal worden gebruikt om Transacties tussen de betaalkaart en onze servers te verwerken en te authoriseren. 1.3 Eventueel stellen wij u niet aan een kaart gebonden aanvullende diensten ter beschikking, die het u mogelijk maken om e-commerce betalingen te accepteren via een applicatie van een derde (een „partnerapplicatie“), bijv. door een mobiele app of een website, die door een partner (de „partner“) in het kader van een aparte zakelijke relatie tussen u en de partner worden gedaan. Mocht u uitsluitend e-commerce betalingen accepteren, dan zijn de in deze overeenkomst vastgelegde bepalingen met het oog op kaartenleestoestellen en methoden betreffende het voorleggen van een kaart door de betalende partij niet van toepassing. Wij zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de als bestanddeel van de partnerapplicatie geleverde betalingsdiensten. De functionaliteit van de partnerapplicatie of van andere diensten, die de partner aan u of aan de kaarthouders levert, vallen niet onder onze verantwoordelijkheid. Voor zover tussen u en de partner overeengekomen, kunnen wij kosten in rekening brengen, die naast onze transactiekosten ook een heffing in opdracht van de partner bevatten om de betalingen te innen, die u verschuldigd bent aan een partner in het kader van de met de partner aangegane zakelijke relatie (de „partnerheffing “). 1.4. Wij zullen alle gelden die volgen uit uw transacties aan ons crediteren en zullen bedragen aan u overmaken op uw bankrekening ("Uitbetaling") die onder deze Voorwaarden aan u verschuldigd zijn nadat we ze hebben ontvangen. Vóór elke Uitbetaling zullen we de toepasselijke vergoedingen ("Fees") aftrekken de bedragen voortkomende uit uw transacties. In het geval dat u een prijsplan selecteert ("Plan") betaalt u op elke toepassing terugkerende kosten op basis van het Plan dat u selecteert. Onze huidige Fees en plannen staan vermeld op onze website website. 1.4.1. Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren, verklaart u en verzoekt u aan ons dat wij gecombineerde tarieven mogen rekenen voor verschillende kaartproducten zoals in het tarievenschema staan weergegeven. 1.4.2. Wij zullen u toegang verstrekken tot uw rekeningafschriften. Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren, gaat u ermee akkoord dat wij informatie omtrent tarieven samenvoegen op basis van merk, wijze van gebruik, betaalmethode en de hoogte van de bijbehorende afwikkelingsvergoeding van de transactie, indien van toepassing. Deze gegevens worden voor u beschikbaar gemaakt op gezette tijden, ten minste eenmaal per maand en op een manier die het u mogelijk maakt om de informatie op te slaan en te reproduceren in ongewijzigde vorm. 1.5 Onze verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden zijn beperkt tot het verstrekken van een Account en de Diensten. We zullen alle redelijke middelen gebruiken om de Diensten vierentwintig (24) uur per dag, zeven (7) dagen per week, het hele jaar door aan u te leveren. Wij kunnen echter naar eigen goeddunken het leveren van de Diensten aan u opschorten, of de duur hiervan beperken, in verband met onderhoudswerkzaamheden of, indien opgedragen door de wet als u er niet in geslaagd heeft om te voldoen aan de materiële verplichtingen onder deze Voorwaarden, of indien een redelijk vermoeden van witwassen of financiering van terrorisme bestaat. 1.6. Wij bieden u een Omzetgeschiedenis en verdere systemen ter analyse, indien van toepassing. 1.7. We kunnen op elk moment de Diensten aanpassen of met onmiddellijke ingang wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. 1.8 Wij behouden ons het recht om een derde partij te benoemen om sommige of alle van onze verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden te vervullen. 2. SumUp Account 2.1 Om van de diensten van SumUp gebruik te kunnen maken dient u zich te registreren door middel van aanmelding voor een SumUp account ("Account"). U bevestigt dat alle door u aangeboden informatie over u en/of uw bedrijf geldig is op het moment van het aangaan van deze voorwaarden. Na het succesvol aanmelden ontvangt u een bevestigings e-mail naar uw primaire, geregistreerde e-mailadres. U mag slechts één (1)account openen, tenzij wij uitdrukkelijk de opening van aanvullende accounts of sub-accounts goedkeuren. U dient ervoor zorgen dat de gegevens gerelateerd aan uw Account altijd accuraat en up-to-date zijn. 2.2 U dient een accountnaam te gebruiken die overeenkomt met uw bedrijfsnaam. Deze naam dient volledig te zijn ingevuld zodat wij uw bedrijf kunnen identificeren. Daarnaast dient aan het account een telefoonnummer gekoppeld te zijn van uw bedrijf. De naam ter identificatie en het telefoonnummer kunnen verschijnen op het rekeningafschrift van de Kaarthouder. 2.3 Na het aanmaken van een account bij SumUp en de algemene voorwaarden te hebben aanvaard, kunnen wij als onderdeel van onze controle een creditcheck uitvoeren. Het kan tevens zo zijn dat wij nog verdere documentatie van u verzoeken zodat wij de nodige controles met betrekking tot uw identiteit kunnen uitvoeren in overeenstemming met de geldende Wwft (Wet tegen witwassen en financiering terrorisme). Wij handelen hierbij naar eigen discretie. Ook na de goedkeuring van het account behouden wij het recht om nieuwe controles uit te voeren. 2.4 De beslissing of uw identiteit naar behoren is geverifieerd volgens paragraaf 2.3 wordt geheel op basis van eigen goeddunken genomen. Totdat u succesvol bent geïdentificeerd en gecontroleerd door ons, vormen deze Voorwaarden een voorlopig akkoord dat u volledig bindt. Wij behouden het recht om onze diensten te beëindigen onder deze voorwaarden. Dit kunnen wij doen op enig moment gedurende deze periode. 2.5 Uw account zal worden geregistreerd op een van onze servers. We zullen een bedrag gelijk aan het bedrag dat wij aan u verschuldigd zjn apart houden, gescheiden van onze eigen gelden, echter tezamen met transacties ten behoeve van andere accounts. Dit op een andere bankrekening in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen. 2.6 Als uw SumUp account gedurende twee (2) jaar achtereenvolgend geen activiteit bevat, hebben wij het recht om uw account te sluiten. Alvorens sluiting zullen wij een melding sturen naar het bij ons geregistreerde e-mailadres. U heeft dan dertig (30) dagen om een verklaring te sturen dat u uw account wilt behouden. Eventueel nog openstaande fondsen zullen na sluiting worden behandeld volgens toepasselijke wetgeving en mogelijk ten behoeve komen van SumUp. 3. Beperkingen van het gebruik van de Diensten 3.1 Om onze diensten te gebruiken heeft u een compatibel mobiel apparaat (behalve voor 3G apparaten nodig en een internetverbinding, aan u geleverd door derden. Zulke derden kunnen u voor het gebruik van een mobiel apparaat en/of internetverbinding kosten in rekening brengen. U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van dergelijke kosten. 3.2 U bevestigt met het accepteren van deze voorwaarden dat u een natuurlijk persoon bent of een rechtspersoon vertegenwoordigt die alleen in de eigen commerciële of professionele belangen handelt. U wordt gemachtigd uw account te gebruiken in lahttps://www.americanexpress.com/nd van registratie en de door ons ondersteunde Europese landen. Wij verzoeken wel een notificatie van u te ontvangen bij gebruik in het buitenland. De natuurlijke persoon als accounthouder dient tenminste achttien (18) jaar oud te zijn. In het identificatieproces dient de leeftijd kenbaar gemaakt te worden. 3.3 Door het accepteren van deze voorwaarden gaat u ook akkoord met de zogenaamde netwerk regels ("Network Rules") zoals uiteengezet door de credit card organisaties, waaronder, maar niet beperkt tot: Visa, Mastercard en American Express (samen, "Card Schemes"). Deze regels kunnen bevatten dat sommige accounts een separate overeenkomst aangaan direct met een van onze acquirer bankpartners of Card Schemes. Dit is afhankelijk van de omvang van de transacties. In het geval u zo’n handelaar bent, zullen wij u op tijd een dergelijke overeenkomst aanbieden. Indien er een conflict is tussen deze voorwaarden en die van de acquirer, zullen die van de acquirer prevaleren. 3.4 Zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming door ons heeft u geen recht om Transacties betreffende goederen en/of diensten aan te nemen (i) die niet zijn bedoeld voor uw eigen rekening of worden verstrekt in opdracht van een derde partij; (ii) die niet worden voorzien in de normale uitoefening van uw bedrijfsactiviteiten zoals door ons geïdentificeerd; (iii) het accepteren van terugbetalingen van een eerder verleend krediet of een contante betaling die door u aan de Kaarthouder is gedaan; (iv) met betrekking tot of verbonden aan een illegale inhoud, (v) bevattende instructies voor het maken van wapens of springstoffen; (vi) die gerelateerd zijn aan alcohol of tabak, voor zover alcohol en tabak vertegenwoordigen de enige producten die door dit bedrijf, (vii) waarvan we redelijkerwijs geloven dat deze mogelijkerwijs een beschadiging van één van de Card Schemes of op onze reputatie toe kunnen dienen, (viii) die verboden zijn krachtens de wetten of regelingen die van toepassing zijn op u, aan de kaarthouder of voor een van uw producten of diensten die u verkoopt, (ix) transacties die zijn geaccepteerd onder een niet ondersteunde bedrijfssoort. Deze zijn te vinden op http://supportnl.sumup.com/. We zullen naar eigen discretie beslissen of uw gebruik van de diensten toe te schrijven is aan een van de bovenstaande producten of diensten en dus niet in overeenstemming met de voorwaarden wordt geacht. 3.5 Als u voorts een transactie probeert uit te voeren of daadwerkelijk uitvoert, waarvan wij geloven dat deze in strijd is met deze voorwaarden, de wet, of waarmee u ons, onze klanten of onze verwerkers aan schade blootstelt (inclusief, maar niet beperkt tot: fraude, merk- of reputatieschade, beschadiging van criminele handelingen) behouden wij het recht om de transactie te blokkeren, op te schorten of terug te roepen. Daarnaast zijn wij bevoegd tot sluiting of opschorting van uw Account over te gaan, de transactie te melden aan de desbetreffende autoriteiten, een schadevergoeding van u te eisen, u een administratieve boete van maximaal 200 euro in rekening te brengen. 4. Terminals & Software 4.1 U kunt onze Terminals kopen, leasen of lenen voor een aankoopprijs of lease termen zoals bepaald door ons van tijd tot tijd of zoals gepubliceerd op onze website

. Aparte voorwaarden kunnen van toepassing zijn voor de aankoop. 4.2 U kunt slechts één terminal per account te gebruiken. Op aanvraag kunnen wij u voorzien van een aantal terminals voor eventuele aanvullende rekeningen of sub-accounts. 4.3 Het is niet toegestaan een Terminal te verkopen, te verhuren, in licentie te geven of over te dragen aan een derde, noch het toestaan van het gebruik van de terminal door een derde partij. U bent ook niet toegestaan om de software of de hardware van de terminal te wijzigen op wat voor manier dan ook. U dient de terminal niet te gebruiken voor enig ander doel dan het aanvaarden van transacties. 4.4 Op verzoek van ons dient u de kaartlezer terug naar ons te sturen bij vervanging of indien u handelt in strijd met deze voorwaarden. In het geval dat u op eigen initiatief deze overeenkomst opzegt, zult u de terugkeer van de terminal op eigen kosten moeten verzorgen. 4.5 U zult alle applicatie-updates installeren om gebruik te blijven maken van de Diensten. 5. Uw verplichtingen 5.1 U kunt onder deze voorwaarden betalingen accepteren met uitsluitend Terminals die door ons aan u werden verstrekt. 5.2 U zult geen transacties accepteren waarbij de betaalkaart niet alle elementen die typerend zijn voor een betaalkaart bevat. Hieronder vallen transacties waar de betaalkaart lijkt te worden gemanipuleerd of beschadigd is, of wanneer de betaalkaart is verlopen. 5.3 Zonder onze toestemming kunt u geen minimum transactie bedrag instellen die hoger is dan EUR 1. 00 voor iedere Transactie. Bovendien zult u Kaarthouders voorzien van ten minste de gelijke voorwaarden als die u verstrekt aan klanten die contant betalen voor uw goederen en / of diensten en daarbij zult u Kaarthouders geen extra bedragen of toeslagen in rekening brengen. 5.4 U dient uw account en uw Transactiegeschiedenis in de gaten te houden, en eventueel voor terugbetaling aan de respectieve Kaarthouder zorgen in het geval van transacties die u niet had moeten ontvangen, e.g. een hoger bedrag dan de bedoeling was. 5.5 U dient ons te informeren betreffende eventuele wijzigingen van de informatie die u verstrekt ten tijde van het aangaan van deze Voorwaarden, met inbegrip van wijzigingen in de soort of de aard van uw bedrijf, veranderingen in het assortiment, de verkoop of verhuur van uw bedrijf of een andere verandering van eigenaar, elke wijziging van de rechtsvorm of de naam van uw bedrijf, wijzigingen van het adres of de bankgegevens van het bedrijf, een materiële negatieve verandering in uw financiële situatie en de veranderingen in de informatie die U heeft verstrekt in overeenstemming met de wetten tegen het witwassen en financiering van terrorisme. 5.6 U dient SumUp reclame materiaal dat u van ons ontvangt in het zicht op of rondom uw bedrijfspand te plaatsen. Dergelijk materiaal kan bevatten: stickers voor uw winkel, winkel of auto-venster met het SumUp-logo en/of logo van de kaartuitgevende partijen, of tekens of folders dat moet worden weergegeven door de kaartuitgevende partijen, wet of SumUp. 5.7 U dient aan de kaarthouder een op papier afgedrukte bevestiging van Transactie te voorzien, indien dit vereist is volgens relevante wetgeving of Card Scheme regelgeving. Daarnaast kunt u Kaarthouders voorzien van de optie (maar niet in plaats van een papieren ontvangstbewijs indien deze wettelijk verplicht is) om een ontvangstbewijs voor de transactie via e-mail of sms ontvangen. 5.8 U erkent dat u als enige verantwoordelijk bent om ervoor te zorgen dat uw account login gegevens veilig zijn voor andere personen, dat geen enkele gebruiker van de terminal de gegevensinvoer zal manipuleren en dat er geen ongeoorloofd gebruik zal worden gemaakt van uw account, terminals of van elke andere vertrouwelijke informatie in verband met het gebruik van de Diensten. Als u vermoedt of weet dat uw rekening is gebruikt zonder toestemming dient u ons onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, en/of uw wachtwoord te wijzigen via onze website. We zullen alle redelijke maatregelen nemen om onbevoegd gebruik van uw gegevens te voorkomen zodra we een dergelijke kennisgeving ontvangen. 5.9 U bent verplicht om te voldoen aan de toepasselijke bepalingen van de Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) gedurende de looptijd van deze voorwaarden ("PCI-compliance"). In het bijzonder dient u te voldoen aan deze regels met betrekking tot de opslag, verwerking en overdracht van betaalkaartgegevens. Informatie over de PCI-DSS is beschikbaar op de website van de PCI Raad. 5.10 U moet onmiddellijk alle verklaringen (bijvoorbeeld facturen of overzichten van uitbetalingen) die door ons worden verstrekt, zowel als de uitbetalingen, terugbetalingen, terugvorderingen of andere transacties, betaald of afgeschreven van uw bankrekening of de Kaarthouder beoordelen. U kunt bezwaar maken tegen de uitspraak, uiterlijk binnen vijfentwintig (25) bedrijfsdagen ("Business Day" : elke dag van maandag tot vrijdag, maar niet met inbegrip van feestdagen of andere feestdagen in Engeland) na ontvangst van de desbetreffende verklaring of de datum van de desbetreffende betaling. Het overschrijden van deze periode wordt opgevat als goedkeuring. Wij behouden ons het recht voor om gecorrigeerde verklaringen nieuw uit te geven of eventuele betalingen na het verstrijken van deze termijn te corrigeren. Behalve zoals vereist door de wet, zal u als enige verantwoordelijk worden gehouden voor het bijhouden van alle door u gemaakte transacties en andere gegevens met betrekking tot uw account en uw gebruik van de Diensten.

6. Aanvullenden diensten

6.1. SumUp kan u extra zakelijke diensten verlenen, die een aanvulling vormen op de hierboven uiteengezette Diensten ("Aanvullenden diensten"). Deze Aanvullende diensten kunnen worden verleend door een willekeurig lid van onze bedrijfsgroep, inclusief dochterondernemingen. Uw rechten en plichten onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kunnen veranderen als u ervoor kiest om gebruik te maken van de Aanvullende diensten.

DEEL TWEE - Payment Processing

7. Fondsen

7.1. Ten behoeve van deze voorwaarden geeft u ons, en elke financiële instelling waarmee wij samenwerken, nadrukkelijk toestemming om ter uwer belang gelden vast te houden, te ontvangen en uit te betalen zoals uiteengezet in paragraaf 1.3. De bovengenoemde authorisatie zal in haar volledigheid van kracht en effect blijven totdat uw account is gesloten of beëindigd. Uitbetalingen op uw bankrekening worden uitgevoerd, ten minste gedeeltelijk, door derden financiële instellingen (bijvoorbeeld de banken waar u en wij onze bankrekeningen houden) en wij zijn niet verantwoordelijk voor het uiteindelijke krediet van fondsen op uw bankrekening zodra we de fondsen aan uw bank uitbetaald hebben.

7.2. U zult geen rente ontvangen noch andere inkomsten betreffende geld op uw Account. U wijst onherroepelijk ons alle rechten en wettelijke belangen toe van de eventuele rente en / of andere inkomsten die kunnen voortvloeien uit of zijn toe te schrijven aan de fondsen in uw rekening.

7.3. In het geval dat u Transacties waarbij de Cardholder's creditcardgegevens handmatig zijn ingevoerd in onze App of de Cardholders' smartphone voor een totaal bedrag van meer dan onze drempel, in een slepende periode van zeven dagen verwerkt, zal SumUp het bedrag boven deze drempel gedurende dertig (30) dagen vasthouden voor de gelden op uw rekening worden overgemaakt. Als om welke reden ook de bovenvermelde drempel overschrijdt, kunt u contact met ons opnemen om te vragen om een versneld uitbetalingsschema. Gebaseerd op een aantal factoren, zal SumUp uw verzoek overwegen om te bepalen of u in aanmerking komt voor een dergelijke versnelling van uitbetalingen. De drempel voor dergelijke handmatig ingevoerde Transacties kan worden gevonden in het fee gedeelte van onze website.

7.4. Wij zullen geen uitbetalingen van fondsen doen met betrekking tot transacties die nog niet door ons zijn ontvangen van de aangewezen financiële instellingen.

7.5. We behouden het recht om een onderzoek in te stellen of het oplossen van eventuele lopende geschillen met betrekking tot uw Account, en als gevolg daarvan kunnen we de toegang tot uw geld voor de tijd die het onderzoek duurt daartoe beperken. We kunnen ook de toegang tot uw fondsen beperken, zoals vereist door de wet of een rechterlijke uitspraak.

8. Reserve

8.1. Ten doele van het waarborgen van uw betalingsverplichtingen jegens derden onder deze voorwaarden, behouden wij het ​​recht om u ten allen tijden uitbetalingen te onthouden. We mogen een reserve behouden gebaseerd op uw risicoprofiel. Dit kan op elk moment in het gebruik van de diensten en ingevuld worden naar onze discretie.

8.2. Desalniettemin het genoemde in sectie 8.1, zal de reserve ook dienen als een verzekering in ons belang, en we zullen het recht behouden om bedragen af te schrijven van de reserve die u ons verschuldigd bent onder deze voorwaarden. Hieronder valt tevens een tekort in uw lopende rekening bij ons. Wij zijn gemachtigd dit zonder waarschuwing van elk individueel geval te vereffenen.

8.3. Als u een bedrag aan ons verschuldigd bent dat het bedrag van de reserve overschrijdt, zult u onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 3 werkdagen resterende bedrag moeten voldoen. U authoriseert ons hierbij nadrukkelijk om elke van de aan ons verschuldigde bedragen, inclusief eventuele kosten en uitgaven in verband met de incasso hiervan, van uw bankrekening af te schrijven die u gebruikt om uitbetalingen van ons te ontvangen en / of uw creditcard of bankrekening die gebruikt is voor inkoop en ontvangst van een van onze terminals ofwel een rekening die gebruikt is om uitbetalingen te voldoen. Het verzuim van uw kant volledige bedragen te betalen die u ons verschuldigd bent zal een schending van deze Voorwaarden zijn, en U zult alle kosten in verband met het verzamelen van dergelijke bedragen, met inbegrip van maar niet beperkt tot juridische vergoedingen en kosten, incassobureau vergoedingen en eventuele rente.

9. Terugboekingen

9.1. Het bedrag van een transactie kan worden gestorneerd als de Transactie wordt betwist, wordt omgekeerd om welke reden dan ook door het desbetreffende Card Scheme, onze processor, de Cardholder of een van onze aangewezen financiële instellingen, niet bevoegd was of we reden hebben om te geloven dat de Transactie niet was toegestaan, of is naar verluidt op onwettige wijze werd uitgevoerd, als verdacht wordt gezien, of in strijd met deze Voorwaarden ("Chargeback").

9.2. U dient ons te helpen wanneer gevraagd, mogelijk op uw eigen kosten, om elk van de uitgevoerde transacties te onderzoeken en erkent dat uw weigering om ons te helpen in een tijdig kader, inclusief het aanleveren van de relevante documentatie, niet later dan tien (10) werkdagen vanaf ons verzoek, kan leiden tot een onomkeerbare terugboeking. Wij behouden ons het recht voor om een vergoeding voor het onderzoeken en / of bemiddelen van elke Chargeback te rekenen; eventuele vergoedingen worden bekendgemaakt van tijd tot tijd op onze website.

9.3. Als een geschil betreffende een Chargeback niet is opgelost door ofwel de kaart uitgevende bank of Card scheme in uw voordeel of als u ervoor kiest om een Chargeback niet te betwisten, behouden wij ons het recht om u het oorspronkelijke Transactiebedrag plus de Fees in rekening te brengen en het oorspronkelijke transactie bedrag terug te crediteren aan de Kaarthouder.

9.4. Als we vaststellen dat U overmatig veel Chargebacks ontvangt, zijn wij gerechtigd Uitbetalingen te vertragen van Uw account naar uw bankrekening, een Reserve in een hoeveelheid die redelijkerwijs door ons te dekken wordt geanticipeerd en bijbehorende vergoedingen, of het beëindigen of op te schorten van de Diensten en sluiten van Uw account.

10. Terugbetalingen en retouren

10.1. Onder deze voorwaarden en door het accepteren van Transacties met de Diensten, zult u uw omzet en terugbetalingen verwerken via uw account in overeenstemming met deze Voorwaarden en de Network Rules.

10.2. Onder de Network Rules dient u ten tijde van een aankoop bij u een redelijk retournerings- en annuleringsbeleid aan te bieden aan uw klanten. Daarnaast dient u geen cash geld terug te geven tenzij dit is vereist door de wet. U dient ook geen ander goed of dienst van waarde te accepteren voor het maken van een terugbetaling.

10.3. Het bedrag van de refund dient inclusief belasting toegevoegde waarde (BTW) te zijn om te worden terugbetaald en kan niet hoger zijn dan het bedrag van de oorspronkelijke transactie.

10.4. In het geval van een ruil, gedeeltelijke terugkeer, foutieve transactie of foutief transactiebedrag zult U het totale bedrag van de oorspronkelijke transactie altijd eerst betalen en dan een nieuwe Transactie starten voor nieuwe goederen en / of diensten die worden verkocht of bedragen daadwerkelijk ten laste.

10.5. Terugbetalingen worden verwerkt via uw account en zijn mogelijk tot dertig (30) dagen vanaf de dag dat U de Transactie initieerde. We zullen het transactiebedrag terug aan de Kaarthouder crediteren. Doordat wij de transactie hebben verwerkt zullen tevens transactiekosten in rekening worden gebracht. U zult dus het transactiebedrag plus de kosten als saldo bij ons open moeten hebben staan.

10.6. Als we vaststellen dat u een overmatige hoeveelheid aan restituties verwerkt, kunnen wij uw terugbetaling optie uitschakelen.

11. Belastingen

11.1. Bij het gebruik van onze diensten bent U aansprakelijk voor het vaststellen, het verzamelen, inhouden, rapporteren en het overmaken van belasting over de gemaakte omzet door het Account naar de correcte belastingautoriteit. Indien ons gevraagd om dit voor u te doen door een wet of een overheid zijn wij bevoegd, maar niet verplicht om uw accountgegevens en de geschiedenis van transacties te melden aan de bevoegde autoriteiten.

DEEL DRIE – SumUp betaalpas

12. Algemeen

12.1. SumUp kan u naar eigen goeddunken een Prepaid betaalpas ('Betaalpas') en Wallet voor digitaal geld ('Wallet') verstrekken die is gekoppeld aan uw SumUp-verkopersaccount. De beschikbaarheid van deze service is afhankelijk van activeringsprotocollen, de identiteitsverificatie en beschikbaarheid van financiële middelen en is niet verkrijgbaar voor alle SumUp-klanten. Sumup kan de Wallet in uw land aanbieden, promoten en \ of adverteren onder de naam 'SumUp Business Account' en de bepalingen van deze Overeenkomst met betrekking tot de Wallet zullen dienovereenkomstig van toepassing zijn, ongeacht de naam van het product.

12.2. Er kunnen kosten in rekening worden gebracht voor het gebruik van deze service. Het kostenoverzicht kan hier worden geraadpleegd.

12.3. De SumUp Prepaid betaalpas wordt uitgegeven door SumUp Payments Limited op grond van de licentie die het heeft bij Mastercard International Incorporated.

12.4. Voor gebruik van deze Betaalpas is een Wallet nodig. Daarom zijn alle Voorwaarden onder DEEL EEN, TWEE en DRIE ook van toepassing op deze Dienst.

12.5. De SumUp Prepaid betaalpas is bedoeld voor bedrijven en mag alleen worden gebruikt om uitbetalingen te doen voor een bedrijf dat is geregistreerd bij SumUp. Het is niet bedoeld voor persoonlijk gebruik.

13. De Service

13.1. Elke Verkoper met een Wallet waaraan een Betaalpas is gekoppeld kan uitbetalingen of Betaalpasverwerkingen ontvangen op zijn bankrekening of Betaalpas. U kunt uw keuze maken door uw account te openen via het online portaal van SumUp.

13.2. Wanneer u ervoor kiest om geld op uw Betaalpas te ontvangen, worden de financiële middelen voor dit doel opgeslagen in een Wallet die door SumUp wordt beheerd.

14.  Financiële middelen opladen naar de Portemonnee

14.1. Er kunnen financiële middelen naar uw Wallet worden overgemaakt door ervoor te kiezen de inkomsten van uw betaalpasverwerkingen voor verkopers rechtstreeks in uw Wallet te ontvangen.

14.2. Naast het overschrijven van financiële middelen naar uw Portemonnee via verwerkingsactiviteit voor verkopers, kan SumUp u ook de mogelijkheid bieden om uw Portemonnee van financiële middelen te voorzien door er rechtstreeks financiële middelen ernaar op te laden via een creditcard- of bankpasbetaling of bankoverschrijving.

14.3. Overschrijvingen naar uw Wallet kunnen niet worden teruggedraaid of geannuleerd. U kunt echter op elk gewenst moment een uitbetaling naar uw bankrekening aanvragen.

14.4. De Betaalpas kan overal worden gebruikt waar Mastercard Prepaid wordt geaccepteerd.

15. Financiële middelen opnemen uit de Portemonnee

15.1. U kunt ervoor kiezen om het saldo van uw Wallet op elk gewenst moment kosteloos naar uw bankrekening over te schrijven. Deze overschrijvingen zijn onderworpen aan beveiligings- en fraudebestrijdingsmaatregelen.

15.2. Roodstand is niet beschikbaar voor uw Wallet. 

16. Overboekingen

16.1. SumUp kan u ook een dienst aanbieden waarmee u geld kunt overmaken van uw Wallet naar een ander