Aanvullende Gebruiksvoorwaarden voor Cadeaubonnen

Door Diensten omtrent Cadeaubonnen van SumUp te gebruiken zoals hieronder beschreven (de "Diensten omtrent Cadeaubonnen"), gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden van SumUp zoals deze zijn ingevoerd voor het gebruik van onze Diensten ("Voorwaarden"), deze Aanvullende Gebruiksvoorwaarden voor Cadeaubonnen ("Voorwaarden voor cadeaubonnen") en alle andere voorwaarden en beleidslijnen die van toepassing zijn op de Diensten omtrent Cadeaubonnen. Als u de Diensten omtrent Cadeaubonnen voor uw bedrijf gebruikt, gaat u ermee akkoord dat u deze Voorwaarden voor Cadeaubonnen aanvaardt. Tenzij hierin anders gedefinieerd, hebben termen met een hoofdletter dezelfde betekenis als in de Voorwaarden.  

Diensten omtrent Cadeaubonnen

Met onze Diensten omtrent Cadeaubonnen kunt u online cadeaubonnen aanbieden en verkopen aan uw klanten ("Cadeaubonnen"), die de klant kan bestellen en betalen om de diensten van SumUp voor het verwerken van betalingen te gebruiken. Met de Diensten omtrent Cadeaubonnen kunt u mobiele betalingslinks aanmaken en verzenden om de Cadeaubonnen aan uw klanten te verkopen. Cadeaubonnen worden enkel elektronisch geleverd en de levering kan enkele uren later na uw bestelling gebeuren. SumUp behoudt zich het recht voor om aankopen van cadeaubonnen om welke reden dan ook uit te stellen of te weigeren. U kunt al uw uitgegeven cadeaubonnen vinden als voltooide transacties in uw transactiegeschiedenis. U bent verantwoordelijk om uitgegeven cadeaubonnen, eigenaren van cadeaubonnen, bedragen van cadeaubonnen en gebruik van cadeaubonnen verder te blijven volgen. U kunt cadeaubonnen enkel aanbieden aan klanten in de EER, het VK of Zwitserland, en dit is afhankelijk van de lijst met gebieden die door SumUp worden ondersteund en deze is beschikbaar op onze website. U stemt ermee in onze transactiekosten te betalen die van toepassing zijn op het gebruik van de Diensten omtrent Cadeaubonnen, zoals van tijd tot tijd op onze website kan worden aangekondigd. 

Als u cadeaubonnen aanbiedt aan uw klanten met behulp van de Diensten omtrent Cadeaubonnen, bent u (en niet SumUp) de uitgever en beheerder van uw cadeaubonnen en bent u verantwoordelijk voor het leveren van goederen of diensten volgens de voorwaarden van de Cadeaubon. Cadeaubonnen kunnen enkel rechtstreeks bij u worden ingewisseld. U mag retourneringen of terugbetalingen op cadeaubonnen niet toestaan, behalve als dit in overeenstemming is met de wettelijke rechten van consumenten. Cadeaubonnen zijn geen betalingstools en u mag geen contant geld terugbetalen van, of contant geld teruggeven voor, cadeaubonnen, tenzij dit wordt vereist door de toepasselijke wetgeving. U mag geen Cadeaubonnen uitgeven die langer dan zesendertig (36) maanden geldig zijn vanaf de uitgiftedatum. 

U hebt niet het recht om een Cadeaubon uit te geven met een waarde van meer dan 1.000 GBP (of het equivalent in een andere valuta), of waarde toe te voegen aan een Cadeaubon die al is uitgegeven, waardoor de waarde meer wordt dan 1.000 GBP, betaald in de loop van één dag . U hebt niet het recht om binnen één dag meer dan 5.000 GBP aan Cadeaubonnen aan één persoon uit te geven. Als een aankoop het saldo van de Cadeaubon van de klant overschrijdt, moet de klant het resterende bedrag via een andere betaalmethode betalen. In het geval dat uw Account wordt gesloten, opgeschort of beëindigd, moet het ongebruikte saldo voor Cadeaubonnen beschikbaar blijven voor klanten

Alle cadeaubonnen en de bijbehorende gelden zijn exclusief eigendom van u. U bent als enige verantwoordelijk voor enige aansprakelijkheid met betrekking tot de verkoop van cadeaubonnen, het gebruik of misbruik van uw cadeaubonnen en claims van derden die voortvloeien uit of verband houden met uw cadeaubonnen. U gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor het afhandelen van alle claims met betrekking tot uw cadeaubonnen. Alle klachten, vragen of opmerkingen met betrekking tot uw cadeaubonnen moeten door u worden behandeld en beheerd (bijv. terugbetalingen, promoties, klanttevredenheid, enz.). Bovendien bent u als enige verantwoordelijk voor het voldoen aan uw belastingverplichtingen met betrekking tot de cadeaubonnen en, indien nodig, voor het informeren van uw klanten over de toepasselijke belastingen.

Als u uw cadeaubonnen aan het publiek promoot via een platform van een derde partij (zoals Facebook, Instagram of een soortgelijk sociaal netwerk), bent u als enige verantwoordelijk om te voldoen aan alle toepasselijke voorwaarden of vereisten van deze derde partij, en u zult SumUp schadeloos stellen en vrijwaren voor alle verliezen, kosten, schade of aansprakelijkheden die SumUp kan oplopen of ondergaan als gevolg van uw niet-naleving. 

Beperkingen 

Door deze Voorwaarden omtrent Cadeaubonnen te aanvaarden, bevestigt u en gaat u ermee akkoord dat u de Diensten omtrent Cadeaubonnen niet zult gebruiken voor goederen, diensten of zakelijke activiteiten die binnen de reikwijdte vallen van de beperkte bedrijfscategorieën volgens onze Voorwaarden. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken categorieën toe te voegen van verboden transacties of bedrijfscategorieën door dergelijke categorieën toe te voegen aan ofwel deze Voorwaarden omtrent Cadeaubonnen, de Voorwaarden of een beleid voor aanvaardbaar gebruik dat is gepubliceerd op het Ondersteuningscentrum van onze website. Verder bevestigt u en stemt u ermee in om te voldoen aan dergelijke beperkingen die zijn opgelegd door platforms van derden die u kunt gebruiken voor het promoten van uw cadeaubonnen bij het publiek. SumUp kan naar eigen goeddunken beslissen of uw gebruik van de Diensten omtrent Cadeaubonnen binnen het bereik van de beperkte bedrijfscategorieën valt en daarom niet in overeenstemming is met de Voorwaarden of deze Voorwaarden omtrent Cadeaubonnen. We behouden ons het recht voor om een account op te schorten of te beëindigen die een van de bovenstaande beperkingen heeft geschonden. 

Naleving van de regelgeving

U moet voldoen aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is  op uw cadeaubonnen, inclusief maar niet beperkt tot de gerelateerde uitgifte van geld, betalingsdiensten, btw en consumentenrechten, en u bent als enige verantwoordelijk voor uw naleving van de regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot de kwaliteit van de producten en de diensten, vervaldata en transactiekosten, retourneringen en terugbetalingen, contracten met klanten, klantenservice en communicatie, en wetten inzake gegevensbescherming.

SumUp gaat ervan uit dat u door het aanbieden van cadeaubonnen geen elektronisch geld uitgeeft in de zin van de geldende wetgeving inzake elektronisch geld, noch dat u gereguleerde betalingsdiensten aanbiedt volgens de toepasselijke wetgeving inzake betalingsdiensten. Voor alle duidelijkheid, het is uw eigen verantwoordelijkheid om de geldende wetgeving te beoordelen en te bepalen of uw aanbod van cadeaubonnen of het gebruik van de Dienst omtrent Cadeaubonnen enige vorm van licentie of autorisatie vereist van een bevoegde autoriteit, of dat u rapportageverplichtingen hebt. SumUp is niet verantwoordelijk om toezicht te houden op uw zakelijke activiteiten met betrekking tot het aanbieden van Cadeaubonnen/gebruik van de Dienst omtrent Cadeaubonnen of om advies te geven of om u anderszins te informeren over regelgevende zaken, inclusief maar niet beperkt tot naleving van de regelgeving inzake elektronisch geld of betalingsdiensten. 

Andere bepalingen 

We behouden ons het recht voor om de cadeaubon en de Diensten omtrent Cadeaubonnen om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen. U mag geen enkel deel van de Dienst omtrent Cadeaubonnen, het gebruik van de Diensten omtrent Cadeaubonnen of toegang tot de Diensten omtrent Cadeaubonnen reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

SumUp heeft geen verplichting om dienstfouten, fraude of verlies met betrekking tot de aankoop of verkoop van een cadeaubon te voorkomen en draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid. SumUp geeft geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de cadeaubonnen en wijst elke garantie in de ruimst mogelijke zin af. U ontslaat SumUp (en gelieerde bedrijven en dochterondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers en agenten) van alle claims wat betreft geschillen met klanten over de aankoop en het gebruik van cadeaubonnen, of uw niet-naleving van geldende regelgevende vereisten. 

Verwerking van persoonsgegevens

Om u de Diensten omtrent Cadeaubonnen te kunnen aanbieden volgens de Aanvullende voorwaarden, verwerkt SumUp persoonsgegevens van klanten van Diensten omtrent Cadeaubonnen. Deze Overeenkomst inzak Gegevensbescherming (Data Protection Agreement, "DPA") regelt in de Aanvullende voorwaarden de verwerking van persoonsgegevens op de basis, voor de doelen en binnen de geldigheidstermijn van het leveren van de SumUp Diensten omtrent Cadeaubonnen of hiermee verbonden diensten. De Overeenkomst inzake Gegevensbescherming ("DPA") maakt integraal deel uit van en is onderworpen aan de bepalingen van de Aanvullende gebruiksvoorwaarden voor cadeaubonnen.